"PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË "   |   96/2016

Neni 96: Procedura e vlerësimit për kryetarët

1Vlerësimi i veprimtarisë së kryetarëve kryhet sipas procedurës së parashikuar në këtë ligj.

2Kryetari i paraqet Këshillit vlerësimin e kryer prej tij dhe çdo burim të përshtatshëm të vlerësimit të tij në Këshill, brenda tre javëve nga data e marrjes së njoftimit, sipas nenit 85 të këtij ligji.

3Në procedurën e vlerësimit të veprimtarisë së kryetarit nuk zbatohen nenet 86, pika 2, 87, 88, pika 2, 90, pika 1, dhe 91 të këtij ligji.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment