"PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË "   |   96/2016

Neni 77: Burimet e vlerësimit

1Vlerësimi i magjistratëve bazohet në këto burime:

adosja personale e magjistratit;

btë dhënat statistikore, sipas përcaktimeve të parashikuara në nenin 90 të këtij ligji;

cdosjet e përzgjedhura me short për vlerësim, sipas nenit 91, të këtij ligji, duke përfshirë edhe regjistrimet e seancave me mjete audio ose video, në lidhje me dosjet gjyqësore, të cilat duhet të mbulojnë plotësisht të gjitha llojet e çështjeve të gjykuara dhe të hetuara;

çvlerësimi i kryer nga magjistrati dhe vendimet gjyqësore ose aktet e hartuara prej prokurorit dhe të përzgjedhura prej tij. Në çdo rast, numri i vendimeve/akteve të hartuara dhe të përzgjedhura prej prokurorit nuk duhet të jetë më shumë se 2 në vit;

dmendimi i kryetarit;

dhtë dhënat për verifikimin e ankesave të paraqitura ndaj magjistratit gjatë periudhës së vlerësimit;

einformacioni me shkrim që përcillet nga Shkolla e Magjistraturës ose institucione të tjera, i cili vërteton pjesëmarrjen dhe përfshirjen e magjistratit në veprimtaritë trajnuese;

ëvendimet përfundimtare për masat disiplinore ndaj magjistratit që janë dhënë gjatë periudhës së vlerësimit, në mënyrë të pavarur, nëse masa disiplinore është shuar ose jo;

fraportet e kërkuara nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave ose institucione të tjera audituese ose kontrolluese;

gkundërshtimet e magjistratit dhe çdo procesverbal ose dokument i seancës dëgjimore gjatë procesit të vlerësimit;

gjçdo e dhënë tjetër, që tregon ngritjen profesionale të magjistratit.

Përmbajtja

   1. Neni 77 nëpërmjet renditjes në mënyrë të detajuar të burimeve të vlerësimit synon të përcaktojë burime të qarta për një vlerësim objektiv dhe të paanshme të aftësive profesionale të magjistratit të parashikuara në nenet 72 deri 76 të Ligjit për Statusin. Të gjitha burimet kanë vlerën dhe peshën e tyre specifike duke qëndruar në krah të njëri-tjetrit. Tërësia dhe shumëllojshmëria e burimeve mundëson krijimin e një panorame të qartë dhe objektive për të analizuar të gjitha kriteret e vlerësimit të parashikuara në nenin 71 të Ligjit për Statusin.

    

   1. Renditja e burimeve ka vlerë të shumëfishtë. Së pari, u vlen magjistratëve pasi për herë të parë në ligj (dhe jo në akt nënligjor), burimet e vlerësimit janë të mirëpërcaktuara, të qarta dhe të unifikuara për të gjithë magjistratët në sistem. Përcaktimi i burimeve të vlerësimit përbën garanci dhe siguri ç’ka i jep procesit të vlerësimit më shumë besueshmëri. Në të njëjtën kohë, ligjvënësi synon t’i vendosë organit vlerësues kufijtë ligjorë të burimeve të vlerësimit. Vendosja e këtyre kufijve është e rëndësishme për të garantuar respektimin e parimit të pavarësisë së magjistratit (neni 69, shkronja “a”) të Ligjit për Statusin[1]).

    

    

    

   [1] Shih komentet në nenin 69 të Ligjit për Statusin në lidhje me konceptin e pavarësisë së magjistratit edhe brenda strukturave gjyqësore.

   1. Nga pikëpamja strukturore, neni 77 bën pjesë në grupin e neneve të seksionit I “Vlerësimi i magjistratit”, kreu II “Kriteret, burimet dhe nivelet e vlerësimit”. Dispozita ka për objekt të evidentojë se nga cilat burime duhet të mblidhet informacioni për vlerësimin profesional të magjistratëve. Nga pikëpamja e strukturës, ligjvënësi ka zgjedhur t’i rendisë burimet në formën e një liste shteruese.

    

   1. Të gjitha burimet që kanë gjetur pasqyrimin e tyre në këtë nen duhet të merren parasysh, analizohen në mënyrë të plotë dhe objektive nga Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ) dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë (KLP), gjatë zhvillimit të procedurës së vlerësimit, pasi mosrespektimi i tyre vë në dyshim ligjshmërinë e aktit të vlerësimit.
   1. Komente të Përgjithshme mbi Burimet e Vlerësimit. Burimet e provave mbi të cilat bazohen vlerësimet duhet të jenë të mjaftueshme dhe të besueshme, veçanërisht nëse provat shërbejnë si bazë për një vlerësim të pafavorshëm[1]. Burimet që mund të përdoren për efekt të një vlerësimi janë të shumëllojshme. Burimet mbi të cilat mund të mbështetet një vlerësim profesional lidhen ngushtësisht me qëllimin (e sistemit të vlerësimit) dhe përdorimin e vlerësimit si dhe vetë treguesit e performancës. Jo të gjitha burimet mund dhe duhet të merren parasysh, sidomos kur këto burime janë vlerësime të aktorëve të jashtëm. Ligjvënësi është  kujdesur të  parashikojë që “burimi” të jetë një “informacion i dorës së parë”, pra që merren/përftohet në mënyrë të drejtpërdrejtë. Të gjitha burimet e renditura në nenin 77 mundësojnë dhënien e një informacioni të drejtpërdrejtë mbi një tregues të vlerësimit. Më tej, nga leximi i burimeve të renditura në nenin 77 të Ligjit për Statusin bie në sy se ato janë një gërshetim midis një informacioni të natyrës “objektive” dhe “subjektive”. Termi informacion objektiv duhet kuptuar si një fakt. Fakti është një ngjarje, dukuri, veprim që ka ndodhur apo është bërë në të vërtetë; diçka e vërtetë[2]. Informacioni objektiv përbën një fakt të vërtetueshëm, gjurmueshëm, besueshëm pasi lëshohet nga një institucion/organ i parashikuar nga ligji me kompetenca në lidhje me lëshimin e këtij informacioni. Të tilla janë për shembull: dosja personale e magjistratit sipas germës “a”, të dhënat statistikore sipas germës “b”, dosjet e përzgjedhura me short sipas germës “c”, të dhënat për verifikimin e ankesave ndaj magjistratit sipas germës “dh”, informacionet që merret nga Shkolla e Magjistraturës sipas germës “e”, vendimet përfundimtare për masa disiplinore sipas germës “ë”[3], apo raportet e hartuara nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të  Pasurive dhe Konfliktit të  Interesit[4] sipas germës “f”. Të gjitha këto informacione kanë të përbashkët karakteristikën se lëshohen nga një institucion/organ që kanë statusin e një organi të pavarur të parashikuar në ligj me kompetencën për të vlerësuar një tregues/element të caktuar. Pra, janë një burim zyrtar/institucional. Këto janë elemente thelbësore për ta bërë burimin të besueshëm. Veçanërisht besueshmëria e burimit vlerësohet si shumë e rëndësishme edhe nga Rrjeti Europian i Këshillave Gjyqësorë (ENCJ) në Raportin 2012-2013 “Mbi standardet minimale të vlerësimit të performancës profesionale dhe palëvizshmërinë e anëtarëve të gjyqësorit”[5]. Kriteret e besueshmërisë lidhen me gjurmueshmërinë, vërtetueshmërinë (matshmërinë) dhe qëndrueshmërinë në kohë (në kuptimin që ky informacion qëndron i pandryshuar edhe me kalimin e viteve, pavarësisht lëvizjeve në burimet njerëzore të institucionit). Ndërsa termi “informacion subjektiv” nënkupton një informacion që është produkt i një mendimi/opinioni, reflektimi dhe vlerësimi individual të një personi të caktuar mbi një aspekt apo çështje të caktuar të veprimtarisë së magjistratit. Duke qenë një reflektim/vlerësim individual ky opinion reflekton përjetime të momentit që me kalimin e kohës dhe në kuadër të evoluimit të mendimit njerëzor mund të rivlerësohen apo ndryshohen. Lind pyetja, po vlerësimi që i bën një organ/institucion mund të jetë subjektiv? Vlerësimi si koncept mbart në vetvete pashmangshmërisht elemente subjektivizmi. Por, në kontekstin e vlerësimit të dhënë nga një organ/institucion elementet subjektive janë në një nivel minimal dhe të atillë që nuk e bëjnë vlerësimin subjektiv. Kjo pasi, vlerësimi i një organi/institucioni pasqyron një informacion zyrtar të mbledhur, përpunuar apo hartuar mbi një sistem (elektronik apo manual) të gjurmueshëm, të pandryshueshëm dhe të riprodhueshëm në të njëjtën formë edhe kohë më vonë. Prandaj, informacion subjektiv konsiderohet vlerësimi i kryer nga magjistrati sipas germës “ç”, mendimi i kryetarit sipas germës “d” (peer review ), apo edhe kundërshtimet e magjistratit sipas germës “g”. Të gjitha këto burime kanë tipar të përbashkët këndvështrimet personale bazuar në eksperienca apo perceptime të natyrës tërësisht personale që janë të prirura të ndryshojnë me kalimin e kohës. Qëllimi i vendosjes së burimeve subjektive është në funksion të  transparencës që duhet të ketë procesi si dhe në respektim të së drejtës së magjistratit për të marrë pjesë në procesin e vlerësimit duke paraqitur këndvështrimin e tij/saj. Këto burime subjektive synojnë të krijojnë një baraspeshë të drejtë përkundrejt burimeve të natyrës objektive. Më tej, vërehet se “komuniteti” i vlerësuesve subjektiv është i reduktuar, pasi personat që japin vlerësim apo mendim janë vetëm “personat brenda gjykatës/zyrës së prokurorisë”. Aktorë të tjerë si avokatët, apo shoqëria civile nuk janë përfshirë në proces. Nisur nga analiza e mësipërme, rezulton se ligjvënësi ka parashikuar më shumë burime objektive (që japin informacion mbi një fakt) se sa subjektive. Rëndimi i peshores dukshëm nga burimet objektive, është një zgjedhje që e bën procesin e vlerësimit më objektiv, të paanshëm, të besueshëm dhe transparent. Në germën “gj”, që  është edhe nënpika e fundit e nenit 77, është parashikuar një burim që në pamje të parë duket sikur ka karakter të përgjithshëm dhe të papërcaktuar, pasi i referohet çdo të dhëne tjetër që tregon ngritjen profesionale të magjistratit. Edhe pse gjysma e parë e fjalisë të bën të mendosh se kemi të bëjmë me një burim që mund të jetë si objektiv ashtu edhe subjektiv, gjysma e dytë e fjalisë i ngushton shumë burimet e mundshme. Pra, kërkohet që e dhëna të ketë lidhje vetëm me ngritjen profesionale të magjistratit duke përjashtuar të dhëna të tjera jo të kësaj natyre. Koncepti i ngritjes profesionale është shtjelluar në nenin 47 të Ligjit për Statusin. Nisur nga ky parashikim si dhe nga ai vijues në nenet 48, 49, 50 të Ligjit për Statusin, rezulton se kjo e dhënë është në fakt një informacion objektiv, pasi është  i gjurmueshëm (matshëm) duke qenë  se lëshohet nga KLGJ-ja apo KLP-ja.

    

   1. Këshilli, që përkatësisht sipas nenit 147/a dhe 149/a të Kushtetutës është organi vlerësues/“vlerësuesi”, duhet të konsiderojë dhe vlerësojë të gjitha burimet e marra së bashku, rast pas rasti, duke pasur parasysh elementet e përmendura më sipër. Këshilli i Lartë Gjyqësor me vendimin nr.197, datë 11.6.2020 ka miratuar “Rregullat për përzgjedhjen me short të çështjeve në procesin e vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarit”[6]. Ky akt shërben për të kuptuar se si do të zgjidhen dosjet me short, kush e bën zgjedhjen, kriteret e përzgjedhjes së dosjeve etj. Me vendimin nr.120, datë 5.3.2020 Këshilli i Lartë Gjyqësor ka miratuar “Formularin e integruar të vlerësimit të gjyqtarit” që përmban edhe rubrikën “Mendimi paraprak i Kryetarit”[7] që përcakton formën e dhënies së mendimit të kryetarit. Këshilli i Lartë i Prokurorisë ende nuk ka miratuar akte të ngjashme.

    

    

    

    

   [1] Sipas legjislacionit në fuqi është KLGJ-ja dhe KLP-ja institucioni përgjegjës për dhënien e masës disiplinore ndaj një magjistrati, përkatësisht sipas nenit 147/a, germa “b” dhe 149/a, germa “b” të Kushtetutës.

   [1] Ky institucion është organizuar dhe funksionon sipas ligjit nr.9049, datë 10.4.2003, “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”.

   [1] Shih fq.22, parag.4.16 https://www.encj.eu/images/stories/pdf/w orkinggroups/final_report_encj_project_minimum_standards_iii_corrected_july_2014.pdfë informacion objektiv që pasqyron diçka që magjistrati ka bërë vërtet, apo atij i ka ndodhur vërtetë dhe jo një opinion i institucionit.

   [1] Shih “Opinionin 17 (2014)”, parag. 39, 44, rekomandimi 9 i CCJE-së.

   [2] Shih Sokol Berberi,Arsyetim dhe shkrim ligjor”, Tema V, fq.63.

   [3] Sipas legjislacionit në fuqi është KLGJ-ja dhe KLP-ja institucioni përgjegjës për dhënien e masës disiplinore ndaj një magjistrati, përkatësisht sipas nenit 147/a, germa “b” dhe 149/a, germa “b” të Kushtetutës.

   [4] Ky institucion është organizuar dhe funksionon sipas ligjit nr.9049, datë 10.4.2003, “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”.

   [5] Shih fq.22, parag.4.16 https://www.encj.eu/images/stories/pdf/w orkinggroups/final_report_encj_project_minimum_standards_iii_corrected_july_2014.pdf

   [6] http://klgj.al/wp-content/uploads/2020/06/RREGULLA-P%C3%8BR-P%C3%8BRZGJEDHJEN-ME-SHORT-T%C3%8B-%C3%87%C3%8BSHTJEVE-N%C3%8B-PROCESIN-E-VLER%C3%8BSIMIT-ETIK-DHE-PROFESIONAL-T%C3%8B-GJYQTARIT-BASHK%C3%8BLIDHUR-VENDIMIT-NR.197-DAT%C3%8B-11.06.2020.pdf

   [7] http://klgj.al/wp-content/uploads/2020/03/BASHKELIDHUR-VENDIMIT-NR.120-date-5.03.2020-F-O-R-M-U-L-A-R-I-INTEGRUAR-I-VLER%C3%8BSIMIT-T%C3%8B-GJYQTARIT-20_20-.pdf

   1. Në Shqipëri, përpara miratimit të Ligjit për Statusin, sistemi i vlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve ishte rregulluar në mënyrë të copëzuar, i ndarë veç për secilën kategori. Brenda ndarjes së madhe, rregullimi ekzistonte në ligje të ndryshme dhe akte nënligjore sidomos për gjyqtarët.

    

   1. Në kuadrin e shfuqizuar ligjor, ligji nr.8737, datë 12.2.2001, “Për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë” përmbante në nenin 42 rregullime në lidhje me kriteret, mënyrën, nivelet dhe procedurat e vlerësimit profesional. Prokurori i Përgjithshëm në zbatim të dispozitës së sipërcituar kishte miratuar “Rregulloren për sistemin e vlerësimit të punës dhe të aftësive profesionale e morale të prokurorëve”[1].

    

   1. Vendimi nr.261/2, datë 14.4.2010 i Këshillit të Lartë të Drejtësisë (KLD), miratuar në zbatim të dispozitave të ligjit nr.8811, datë 17.5.2001, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë” parashikonte se vlerësimi profesional dhe etik mbështetet mbi të dhënat e mbledhura nga gjykata ku gjyqtari i ushtron detyrat e tij/saj (neni 2 (4, 5) i vendimit nr. 261/2). Për çdo gjyqtar, përpilohet një tabelë statistikore, e cila përfshin:
   • numrin e çështjeve të shqyrtuara nga një gjyqtar brenda një viti;
   • numrin e çështjeve të apeluara në gjykatat e larta dhe, ndërmjet tyre, numrin e çështjeve të kthyera dhe të konfirmuara. Tabela përfshin përqindjen e numrit të çështjeve të rrëzuara, të ndryshuara ose të lëna në fuqi nga gjykatat më të larta.
   • Tabela duhet të përfshijë po ashtu numrin e çështjeve për të cilat gjyqtari i ka tejkaluar afatet kohore të përcaktuara nga KLD-ja. Ky numër duhet të krahasohet me numrin e çështjeve të shqyrtuara nga gjyqtari.
   1. Rregullorja për vlerësimin e prokurorëve parashikonte se në nenin 46 si burim vlerësimi aktet procedurale penale të marra nga prokurori dhe në nenin 47 të saj vlerësimin e Drejtuesit të Prokurorisë, ku ushtron funksionin prokurori. Drejtuesi bënte vlerësimin e punës dhe të aftësive profesionale e morale të prokurorit në formën e një akti të shkruar, sipas formularit nr.1, pjesë përbërëse e këtij Sistemi. Ky vlerësim shërbente si propozim për Prokurorin e Përgjithshëm.
   2. Në dokumentin Analiza e Sistemit të Drejtësisë, miratuar nga Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë me vendimin nr.14, datë 30.7.2015, Grupi i Ekspertëve të Nivelit të Lartë, në lidhje me sistemin e vlerësimit të prokurorëve ka vërejtur se: “...Vlerësimi paraprak i punës së prokurorit kryhet nga drejtuesi i prokurorisë. Nuk ka një procedurë të standardizuar vlerësimi, të shoqëruar me kriteret specifike për matjen e aftësive, kompetencës dhe integritetit. Gjithashtu, nuk ofrohet mundësia për të ankimuar rezultatet e vlerësimit ose vendimin e emërimit”[2]. Bazuar në këto gjetje dhe duke marrë për bazë rekomandimet në opinionet nr.11 (2016) dhe nr. 13 (2018), të CCPE-së, Kuvendi adresoi mangësitë e evidentuara duke krijuar një sistem vlerësimi që përqafon standardet e vendosura nga ky Këshill dhe që forcon pavarësive (autonominë) e prokurorit.

    Në lidhje me sistemin e vlerësimit të gjyqtarëve, Grupi i Ekspertëve të Nivelit të Lartë ka parashtruar se: “... ligji nuk parashikon shprehimisht, qartë dhe mjaftueshëm çështjet që lidhen me kriteret, procedurat dhe kompetencat për vlerësimin profesional të gjyqtarëve. Me ndonjë përjashtim, këto çështje përgjithësisht janë trajtuar me akte nënligjore të nxjerra nga vetë KLD-ja, gjë që nuk kënaq standardin e parashikimit nga ligji të çështjeve që lidhen me statusin e gjyqtarit”[3].

     

   3. Në analizë të sa më sipër, rezulton se parashikimi në nenin 77 të Ligjit për Statusin është një hap cilësor që rrit garancitë mbrojtëse të sistemit të vlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve në tërësi. Burimet e qarta të vlerësimit krijojnë premisa solide për një vlerësim profesional objektiv, të paanshëm dhe të pavarur. Në të njëjtën kohë, ky rregullim ofron garanci për moscenimin e pavarësisë së gjyqtarit/ dhe autonomisë së prokurorit.

    

   [1] Shih http://www.pp.gov.al/web/regullore_e_sist_vler_te_prokuroreve_758.pdf

   [2] Shih Analizën e Sistemit të Drejtësisë, qershor 2015, fq. 66.

   [3] Shih Analizën e Sistemit të Drejtësisë, qershor 2015, fq. 66.  

   1. Këshilli Konsultativ Europian i Gjyqtarëve (CCJE) në opinionin nr.11 (2008) konsideron se gjyqtari duhet të zotërojë aftësinë për të organizuar dhe drejtuar çështjen në mënyrë aktive dhe të kujdesshme (korrekte)[1]. Zhvillimi në mënyrën e duhur të procesit gjyqësor është faktor kyç për kualitetin e “produktit final”, vendimit të dhënë nga gjykata. Shumë dokumente ndërkombëtare nënvizojnë se në çdo sistem kërkohet që prokurori të sillet në një “mënyrë gjyqësore”, duke nënkuptuar se edhe aftësitë që duhet të tregojë një prokuror janë të ngjashme me ato të një gjyqtari[2].  Këshilli Europian i Këshillave Gjyqësorë (ENCJ) ka pranuar se termi “gjyqësor/i” në një kuptim më të gjerë nuk përfshin vetëm gjyqtarët, por edhe prokurorët[3]. Prandaj, kur përmendet pavarësia e gjyqësorit duhet të mbahet parasysh edhe pavarësia e prokurorit, pasi “misionet” e tyre plotësojnë njëra-tjetrën. Të dyja këto “misione” janë parakusht për një gjykim të drejtë dhe mungesa e njërit prej tyre cenon procesin e dhënies së një vendimi gjyqësor të drejtë[4].

    

   1. Një prej dokumenteve bazë ndërkombëtare të përdorura në hartimin e pjesës IV “Vlerësimi i Magjistratit”, që citohet edhe në relacionin shpjegues është Udhëzimi i miratuar nga Kongresi i 8 i Kombeve të Bashkuara “Për rolin e prokurorëve në parandalimin e krimit dhe trajtimit të të akuzuarve”, miratuar më 27 gusht 1990. Në këtë dokument listohen parimet që duhet të udhëheqin një prokuror në ushtrimin e detyrës. Në nivel ndërkombëtar dokumente të tjera që analizojnë aspekte të vlerësimit individual të prokurorit janë: Rekomandimi 19 (2000) i Komitetit të Ministrave të Këshillit të Europës në lidhje me rolin e prokurorit në sistemin e drejtësisë penale; Standardet e përgjegjësisë profesionale dhe të detyrave kryesore si dhe të drejtave të prokurorëve, të miratuara nga  Shoqata Ndërkombëtare e Prokurorëve (International Association of Prosecutors (IAP)); Deklarata Bordeaux e Këshillit Konsultativ Europian të Gjyqtarëve (CCJE) dhe e Këshillit Konsultativ Europian të Prokurorëve (CCPE) në lidhje me “Pozicionin e gjyqtarit dhe prokurorit në shoqërinë demokratike”; Udhëzimet Europiane për Etikën dhe Sjelljen e Prokurorit, Këshilli i Europës, Udhëzimet e Budapestit 2000; Opinionin 11 (2016) të Consultative Council of European Prosecutors (CCPE) për “Kualitetin dhe eficiencën e punës së prokurorit, duke përfshirë luftën kundër terrorizmit dhe krimit të rëndë dhe të organizuar”.

    

   1. Një prej dokumenteve bazë ndërkombëtare të përdorura në hartimin e pjesës IV “Vlerësimi i Magjistratit” që citohet edhe në relacionin shpjegues është Opinioni i CCJE-së nr. 11 (2014), Mbi Vlerësimin e Punës së Gjyqtarëve, Cilësinë e Drejtësisë, dhe Respektin për Pavarësinë e Gjyqësorit. Ky opinion parashtron mënyrën e organizimit të sistemeve të ndryshme të vlerësimit në shtete të BE-së si dhe përmban rekomandime në lidhje me sistemin e vlerësimit. Në nivel ndërkombëtar dokumente të tjera që analizojnë aspekte të vlerësimit individual të magjistratit janë: Rekomandimi i Komitetit të Ministrave të Këshillit të Europës CM/Rec(2010)12 miratuar më 17.11.2010  për gjyqtarët: pavarësia, eficenca dhe përgjegjësitë për raportin e periudhës 2012-2013 të Rrjetit Europian të Këshillave për Gjyqësorin (ENCJ) mbi standardet minimale lidhur me vlerësimin e performancës profesionale dhe mosheqjen nga detyra të anëtarëve të gjyqësorit (më poshtë raporti i ENCJ-së)[5]; Rekomandimet e Kievit të OSBE-së për pavarësinë e gjyqësorit në Europën Juglindore, Kaukazin Jugor dhe Azinë Qendrore (2010) – administrata gjyqësore, përzgjedhja dhe llogaridhënia (më poshtë Rekomandimet e Kievit).

    

    

   [1] Shih Opinionin nr.11 (2008) të CCJE-së “Në lidhje me kualitetin e vendimeve gjyqësore”, parag.25, fq.5.

   [2] Shih Raportin e Këshillit Europian të Këshillave Gjyqësorë (ENCJ) mbi Pavarësinë dhe Llogaridhënien e Prokurorëve (2014-2016) fq.2.

   [3] Shih ENJC Raportin Rome mbi Pavarësinë dhe Llogaridhënien e Gjyqësorit (2013/2014) fq.6; Blaja News sp. Z o.o. kundër Polonisë parag.60; Lesnik kundër Sllovakisë parag.53.

   [4] Shih Raportin e Këshillit Europian të Këshillave Gjyqësorë (ENCJ) mbi Pavarësinë dhe Llogaridhënien e Prokurorëve (2014-2016) fq.2.

   [5] Shih  Raporti i periudhës 2012-2013 i Rrjetit Evropian të Këshillave Gjyqësore (ENCJ) për standardet minimale lidhur me vlerësimin e performancës profesionale dhe mos-heqjen nga detyra të anëtarëve të gjyqësorit, Kreu 2, faqe 10.

 • - Udhëzimi i miratuar nga Kongresi i 8 i Kombeve të Bashkuara “Për rolin e prokurorëve në parandalimin e krimit dhe trajtimit të të akuzuarve” miratuar më 27 gusht 1990, (version në gjuhën angleze, https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/prosecutors.pdf, vizituar për herë të fundit më 27.12.2019).

  - Opinioni i Consultative Council of European Prosecutors (CCPE) nr.11 (2016) në lidhje me cilësinë dhe eficiencën e punës së prokurorit, duke përfshirë luftën kundër terrorizmit dhe krimit të organizuar (version në gjuhën angleze, https://rm.coe.int/16807474b9 vizituar për herë të fundit më 22.11.2019).

  - Standardet e përgjegjësisë profesionale dhe të detyrave kryesore, si dhe të drejtave të prokurorëve të miratuara nga Shoqata Ndërkombëtare e Prokurorëve (International Association of Prosecutors (IAP)), (version në gjuhën anglezë, https://www.iap-association.org/getattachment/Resources-Documentation/IAP-Standards-(1)/IAP_Standards_Oktober-2018_FINAL_20180210.pdf.aspx, vizituar për herë të fundit në datën 22.11.2019).

  - Deklarata Bordeaux e Këshillit Konsultativ Europian të Gjyqtarëve (CCJE) dhe e Këshillit Konsultativ Europian të Prokurorëve (CCPE) në lidhje me “Pozicionin e gjyqtarit dhe prokurorit në shoqërinë demokratike” (version në gjuhën angleze, https://www.csm.it/documents/46647/0/Bordeaux+declaration.pdf/78d90cc3-a712-4835-8467-78820d658967, vizituar për herë të fundit në datën 10.12.2019).

  - Raporti i Rrjetit Europian i Këshillave Gjyqësorë (ENCJ) 2012-2013, “Mbi standardet minimale të vlerësimit të performancës profesionale dhe palëvizshmërinë e anëtarëve të gjyqësorit” (version në gjuhën angleze, https://www.encj.eu/images/stories/pdf/w orkinggroups/final_report_encj_project_minimum_standards_iii_corrected_july_2014.pdf, vizituar për herë të fundit në datën 10.8.2020).

   

   

 • - Analizë e Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri, hartuar nga Grupi i Ekspertëve të Nivelit të Lartë pranë Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë dhe miratuar nga Komisioni i Posaçëm për Reformën në Drejtësi me vendimin nr.14, datë 30.7.2015.

  - Relacioni për projektligjin “Për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.

   

 • Kushtetuta

   - Neni 147/a: KLGJ ushtron funksionet e mëposhtme: a) emëron, vlerëson, ngre në detyrë dhe transferon gjyqtarët e të gjitha niveleve....

  - Neni 149/a: KLP ushtron funksionet e mëposhtme: a) emëron, vlerëson, ngre në detyrë dhe transferon prokurorët e të gjitha niveleve....

   

 • - Berberi, Sokol. “Arsyetimi dhe shkrimi ligjor”, ribotim i Shkollës së Magjistraturës, 2012.

   

 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • A. Ligje

  - Neni 2 i ligjit nr.8811, datë 17.5.2001, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”.  - Neni 42 i ligjit nr.8737, datë 12.2.2001, “Për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”.


  B. Akte nënligjore

  - Vendimi nr.261/2, datë 14.4.2010 i KLD-së, “Për sistemin e vlerësimit të gjyqtarëve”.- Rregullore “Për sistemin e vlerësimit të punës dhe të aftësive profesionale e morale të prokurorëve”, miratuar me urdhër të Prokurorit të Përgjithshëm.

Aulona Hazbiu
Aulona Hazbiu