Ligji për Statusin Ligji për Organet e Qeverisjes

Mirësevini në Komentarin Elektronik

Ju faleminderit për interesin tuaj ndaj faqes sonë. Komentari Elektronik është një iniciativë e mbështetur nga projekti "Konsolidimi i Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri" (EURALIUS), i financuar nga BE. Në bashkëpunim me ekspertë ligjorë vendas, ky Komentar Elektronik ka për qëllim të ofrojë një platformë për të ndarë me publikun dijet dhe kuptimin e procesit të reformës në drejtësi dhe një bazë për bashkëpunim dhe kërkim për profesionistët ligjorë.

Lexo më shumë

Konteksti i Komentari Elektronik

Komentari Elektronik është një nismë e mbështetur dhe financuar nga projekti i BE “Konsolidimi i Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri” (EURALIUS). Nisma vjen në vijim të reformës së thellë të sistemit të drejtësisë në kuadrin e së cilës u miratuan ndryshime thelbësore në Kushtetutë si dhe u miratuan (ose u ndryshuan) rreth 40 ligje të tjera që rregullojnë organizimin dhe funksionimin e sistemit të drejtësisë në vend.

Lexo më shumë