Regjistrohu

Nëse jeni tashmë i regjistruar ne sistem ju mund të hyni në portal nëpërmjet kredencialeve tuaja. Ju mund të regjistroheni këtu për të aksesuar portalin

Mirësevini në Komentarin Elektronik

Komentari Elektronik është një nismë e mbështetur dhe financuar nga projekti i BE “Konsolidimi i Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri” (EURALIUS). Nisma vjen në vijim të reformës së thellë të sistemit të drejtësisë në kuadrin e së cilës u miratuan ndryshime thelbësore në Kushtetutë si dhe u miratuan (ose u ndryshuan) rreth 40 ligje të tjera që rregullojnë organizimin dhe funksionimin e sistemit të drejtësisë në vend.

Ligji për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë rregullon mënyrën e krijimit, të organizimit dhe të funksionimit të institucioneve që administrojnë çdo aspekt të sistemit të drejtësisë duke filluar nga Shkolla e Magjistraturës deri tek Këshilli i Lartë Gjyqësor, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Inspektori I Lartë i Drejtësisë dhe Këshilli i Emërimeve në Drejtësi. Ndërsa ligji për statusin rregullon në detaj çdo aspekt dhe fazë të karrierës së magjistratëve duke filluar nga rekrutimi i tyrë deri në mbylljen e karrierës.

Regjistrohu

Përdoruesit do të jenë në gjendje të gjejnë dispozitat përkatëse të legjislacionit, së bashku me relacionet shpjeguese dhe komentet në mënyrë specifike për dispozitën dhe nenin në fjalë. Portali do të ndihmojë në lidhjen e sferës akademike me ata që zbatojnë legjislacionin në jetën e përditshme, duke kuptuar më mirë aspektet shoqërore dhe ligjore të legjislacionit dhe mbështetjen në standardet ndërkombëtare të zbatueshme për çdo ligj.