KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË   |   7895

Neni 179-c: Largimi i mallrave nga zonat doganore pa paguar detyrimet

Largimi i mallrave nga zonat doganore pa lejen e organeve doganore dhe pa paguar detyrimet që duhen paguar ose pa garantuar pagesën e tyre, me përjashtim të rasteve të përjashtimit nga detyrimi për dhënien e garancive, siç parashikohet nga legjislacioni doganor, dënohet me burgim deri në pesë vjet.

Po kjo vepër, kur ka të bëjë me mallra akcize, dënohet me burgim deri në shtatë vjet.”.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment