KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË   |   8417

Neni 116:

1. Aktet normative që kanë fuqi në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë janë:

a. Kushtetuta;

b. marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara;

c. ligjet;

ç. aktet normative të Këshillit të Ministrave.

2. Aktet që nxirren nga organet e pushtetit vendor kanë fuqi vetëm brenda juridiksionit territorial që ushtrojnë këto organe.

3. Aktet normative të ministrave dhe të organeve drejtuese të institucioneve të tjera qendrore kanë fuqi në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë brenda sferës së juridiksionit të tyre.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment