KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË   |   7895

Neni 30: Dënime plotësuese

Për personat që kanë kryer krime ose kundërvajtje penale, bashkë me dënimin kryesor, mund të jepen edhe një ose disa nga këto dënime plotësuese:

 1. Ndalimi i të drejtës për të ushtruar funksione publike.
 2. Konfiskimi i mjeteve të kryerjes së veprës penale dhe produkteve të veprës penale.
 3. Ndalimi për të drejtuar automjete.
 4. Heqja e dekoratave, titujve të nderit.
 5. Heqja e së drejtës të ushtrimit të një veprimtarie ose mjeshtërie.
 6. Heqja e së drejtës për të ushtruar detyra drejtuese pranë personave juridikë.
 7. Ndalimi për të qëndruar në një ose disa njësi administrative.
 8. Nxjerrja jashtë territorit.
 9. Detyrimi për publikimin e vendimit gjyqësor.
 10. Humbja e përgjegjësisë prindërore.

Gjykata, në raste të veçanta, kur dhënia e dënimeve kryesore çmohet e papërshtatshme dhe kur ligji parashikon dënim me burgim deri në 3 vjet ose dënime të tjera më të lehta për veprën e kryer, mund të mjaftohet vetëm me caktimin e dënimit plotësues.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment