KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË   |   7895

Neni 66: Parashkrimi i ndjekjes penale

Nuk mund të bëhen ndjekje penale kur nga kryerja e veprës deri në çastin e marrjes së personit si të pandehur kanë kaluar:

a) dyzet vjet në rastin e krimeve që parashikojnë dënim me burgim të përjetshëm;

b) njëzet vjet për krimet që parashikojnë dënim jo më të ulët se dhjetë vjet burgim ose dënim

tjetër më të rëndë;

c) dhjetë vjet për krimet që parashikojnë dënim nga pesë gjer në dhjetë vjet burgim;

ç) pesë vjet për krimet që parashikojnë dënim gjer në pesë vjet burgim ose gjobë;

d) tre vjet për kundërvajtjet penale që parashikojnë dënim gjer në dy vjet burgim;

dh) dy vjet për kundërvajtjet penale që parashikojnë dënim me gjobë.

Veprat penale të kreut II, seksionit I, nenet 76 - 79/c, nuk i nënshtrohen parashkrimit.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment