KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË   |   8417

Neni 147-a:

 1. Këshilli i Lartë Gjyqësor ushtron funksionet e mëposhtme:
 2. a) emëron, vlerëson, ngre në detyrë dhe transferon gjyqtarët e të gjitha niveleve;
 3. b) vendos për masat disiplinore ndaj gjyqtarëve të të gjitha niveleve;
 4. c) i propozon Presidentit të Republikës kandidatët për gjyqtarë të Gjykatës së Lartë, sipas ligjit;

       ç) miraton rregullat e etikës gjyqësore dhe mbikëqyr respektimin e tyre;

 1. d) drejton dhe kujdeset për mbarëvajtjen e punës në administratën e gjykatave, me përjashtim të mbarëvajtjes së strukturave të teknologjisë së informacionit në gjykata, e cila rregullohet me vendim të Këshillit të Ministrave;
 2. dh) propozon dhe administron buxhetin e tij dhe të gjykatave;
 3. e) informon publikun dhe Kuvendin për gjendjen e sistemit gjyqësor;

       ë) ushtron funksione të tjera të caktuara me ligj.

 1. Ligji mund të parashikojë krijimin e komi-sioneve vendimmarrëse pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor.

       3. Ministri i Drejtësisë mund të marrë pjesë, pa të drejtë vote, në mbledhjet e Këshillit të Lartë Gjyqësor kur diskutohen çështje që lidhen me planifikimin strategjik dhe buxhetin e pushtetit gjyqësor.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment