"PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E MINISTRISË SË DREJTËSISË "   |   8678

Neni 18: Qendra e Botimeve Zyrtare

Qendra e Botimeve Zyrtare është person juridik publik në varësi të Ministrisë së Drejtësisë, përgjegjëse për botimin e Fletores Zyrtare, Buletinit të Njoftimeve Zyrtare dhe për përditësimin dhe mirëfunksionimin e Arkivit Elektronik të Akteve dhe botimeve të tjera, sipas parashikimeve të ligjit për organizimin dhe funksionimin e Qendrës së Botimeve Zyrtare.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment