KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË   |   44/2015

Neni 109: Paligjshmëria e aktit administrativ

1Një akt administrativ është i paligjshëm nëse:

aorgani publik që e ka nxjerrë ka vepruar në mungesë të kompetencës;

bështë rezultat i shkeljes të dispozitave lidhur me procedurën administrative;

cështë në kundërshtim me dispozitat që rregullojnë formën apo elementet e detyrueshme të aktit administrativ;

çështë nxjerrë në mungesë të autorizimit nga një ligj, sipas pikës 2, të nenit 4, të këtij Kodi;

dështë në kundërshtim me ligjin material;

dhështë rezultat i diskrecionit të ushtruar në mënyrë jo të ligjshme; apo

enuk është në përputhje me parimin e proporcionalitetit.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment