PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË   |   115/2016

Neni 125: Vendi i takimit dhe mbështetja administrative

1Mbledhja e Komisionit të Pavarur Ad Hoc thërritet nga Avokati i Popullit sa herë është e nevojshme.

2Mbledhjet e komisionit janë të mbyllura.

3Mbledhjet e komisionit zhvillohen në zyrat e Avokatit të Popullit.

4Avokati i Popullit siguron mbështetjen e nevojshme organizative, administrative dhe financiare për realizimin e funksionit dhe të detyrave të Komisionit Ad Hoc të parashikuara në nenin 122 të këtij ligji.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment