PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË   |   115/2016

Neni 168: Zbatimi me analogji i rregullave për komisionet e Këshillit

1Rregullimet e neneve 164 deri 167, të këtij ligji, për thirrjen e mbledhjes, rendin e ditës, kuorumin, vendimmarrjen dhe dokumentimin e mbledhjes plenare të Këshillit të Lartë të Prokurorisë zbatohen, për aq sa është e mundur dhe me ndryshimet përkatëse, edhe për mbledhjet e komisioneve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë.

2Këshilli i Lartë të Prokurorisë miraton rregulla të detajuara për organizimin dhe funksionimin e komisioneve.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment