PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË   |   115/2016

Neni 186: Trajnimi vazhdues i prokurorëve

1Këshilli i Lartë i Prokurorisë bashkëpunon me Shkollën e Magjistraturës në lidhje me trajnimin vazhdues të prokurorëve dhe kryen detyrat e mëposhtme:

amban lidhje me Shkollën e Magjistraturës në lidhje me trajnimin vazhdues të prokurorëve;

bkëshillon Shkollën e Magjistraturës rreth programit të trajnimit vazhdues për prokurorët;

cvendos mbi kërkesat e prokurorëve për trajnimin vazhdues në Shkollën e Magjistraturës;

çmonitoron dhe raporton publikisht në lidhje me efektivitetin e trajnimeve;

dkryen çdo detyrë tjetër që i jepet me ligj në fushën e trajnimit të prokurorëve.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment