PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË   |   115/2016

Neni 203: "Mandati i Inspektorit të Lartë të Drejtësisë "

1Inspektori i Lartë i Drejtësisë qëndron në detyrë për 9 vjet, pa të drejtë riemërimi.

2Pas përfundimit të mandatit, Inspektori i Lartë i Drejtësisë, në qoftë se në kohën e zgjedhjes punonte me kohë të plotë në sektorin publik, ka të drejtën të rikthehet në vendin e mëparshëm të punës ose, në pamundësi, në një detyrë të barasvlershme me të.

3Në qoftë se në kohën e zgjedhjes Inspektori i Lartë ishte gjyqtar ose prokuror, ai kthehet në pozicionin e gjyqtarit ose të prokurorit të apelit.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment