PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË   |   115/2016

Neni 242: Shkeljet disiplinore gjatë ushtrimit të funksionit

1Në veçanti, veprimet ose mosveprimet e mëposhtme të anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi përbëjnë shkelje disiplinore:

amungesa, pa arsye të përligjura, në mbledhjet e Këshillit;

bshkelja e rëndë e rregullave të solemnitetit gjatë mbledhjeve të Këshillit;

cbërja publike e mendimeve që ka dhënë ose janë dhënë nga anëtarët e tjerë gjatë procesit të diskutimit të çështjes;

çmosmarrja pjesë në diskutimin e çështjes;

dbërja e deklaratave publike dhe në media në lidhje me procedurat e verifikimit, vlerësimit dhe të renditjes, nëse ky veprim ka sjellë ose mund të sjellë cenimin e paanshmërisë së anëtarit ose të të drejtave të subjektit të verifikimit, vlerësimit dhe renditjes;

dhshkelja haptazi e ligjit, me dashje ose pakujdesi të rëndë, duke mos iu referuar ligjit të zbatueshëm ose fakteve të rëndësishme për verifikimin e kushteve ligjore, kritereve profesionale e morale dhe renditjen.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment