PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË   |   115/2016

Neni 241: Rastet e përgjegjësisë disiplinore të anëtarëve të Këshillit

1Anëtarët e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi mbajnë përgjegjësi disiplinore për shkeljet disiplinore gjatë ushtrimit të detyrës si anëtarë të Këshillit.

2Procedimi disiplinor mund të fillojë në çdo kohë, sipas rregullave dhe procedurave të parashikuara në ligjin “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” dhe në ligjin “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment