PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË   |   115/2016

Neni 289: Aktet nënligjore

1Ngarkohet Këshilli i Ministrave që, brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, të të nxjerrë akte nënligjore që mundësojnë përmbushjen e detyrimeve të parashikuara nga pikat 3 dhe 4 të neni 278 të këtij ligji.

2Ngarkohet Këshilli i Ministrave që, brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi i këtij ligji, të nxjerrë aktet nënligjore që mundësojnë përmbushjen e detyrimeve të parashikuara nga pikat 2 dhe 3 të nenit 281 të këtij ligji.

3Ngarkohet Këshilli i Ministrave që, brenda 4 muajve nga hyrja në fuqi i këtij ligji, të nxjerrë aktet nënligjore që mundësojnë përmbushjen e detyrimeve të parashikuara nga pika 3 e nenit 283 të këtij ligji.

4Ngarkohet Këshilli i Ministrave që, brenda 5 muajve nga hyrja në fuqi i këtij ligji, të nxjerrë aktet nënligjore që mundësojnë përmbushjen e detyrimeve të parashikuara nga pika 4 e nenit 283 të këtij ligji.

5Ngarkohet Këshilli i Ministrave që, brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, të miratojë rregulla për politikat e përgjithshme shtetërore për sistemin e teknologjisë së informacionit për sistemin e drejtësisë, të parashikuara në nenin 92 të ligjit.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment