PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË   |   115/2016

Neni 88: Trajnimi vazhdues i gjyqtarëve

1Këshilli i Lartë Gjyqësor bashkëpunon me Shkollën e Magjistraturës në lidhje me trajnimin vazhdues të gjyqtarëve dhe kryen detyrat e mëposhtme:

amban lidhje me Shkollën e Magjistraturës në lidhje me trajnimin vazhdues të gjyqtarëve;

bkëshillon Shkollën e Magjistraturës rreth programit të trajnimit vazhdues për gjyqtarët;

cvendos mbi kërkesat e gjyqtarëve për trajnimin vazhdues në Shkollën e Magjistraturës;

çmonitoron dhe raporton publikisht në lidhje me efektivitetin e trajnimeve;

dkryen çdo detyrë tjetër që i jepet me ligj në fushën e trainimit të gjyqtarëve.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment