"PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË "   |   96/2016

Neni 164: Dispozitat kalimtare për magjistratët e gjykatave dhe prokurorive të tjera

1Gjyqtarët dhe prokurorët në detyrë gëzojnë statusin e magjistratit të parashikuar në këtë ligj vetëm nëse:

anuk kanë shkaqe të mbarimit të statusit të magjistratit ose mandatit të tyre, në zbatim të pjesës III, kreu VIII, të këtij ligji;

bkalojnë me sukses procesin e rivlerësimit, në përputhje me ligjin “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.

2Kryetarët e gjykatave dhe prokurorive vazhdojnë të qëndrojnë në detyrë si kryetar deri 9 muaj pas ngritjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment