"PËR ORGANIZIMIN E PUSHTETIT GJYQËSOR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË "   |   98/2016

Neni 30: Analogjia e dispozitave të tjera

Rregullimet e parashikuara në nenet e seksionit I të këtij kreu aplikohen për aq sa gjejnë zbatim edhe për Gjykatën e Lartë, përveç kur parashikohet ndryshe nga ky ligj.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment