Mirësevini në Komentarin Elektronik

Ju faleminderit për interesin tuaj ndaj faqes sonë. Komentari Elektronik është një iniciativë e mbështetur nga projekti "Konsolidimi i Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri" (EURALIUS), i financuar nga BE. Në bashkëpunim me ekspertë ligjorë vendas, ky Komentar Elektronik ka për qëllim të ofrojë një platformë për të ndarë me publikun dijet dhe kuptimin e procesit të reformës në drejtësi dhe një bazë për bashkëpunim dhe kërkim për profesionistët ligjorë.

Perspektiva e këtij Komentari Elektronik është paraqitja e spektrit të plotë të ligjeve të reformës në drejtësi, duke filluar me dy ligjet që rregullojnë strukturën e reformuar të sistemit të drejtësisë në Shqipëri, përkatësisht Ligjin "për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë"; Dhe (ii) Ligjin "për Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve".
Komentari Elektronik është produkt bashkëpunimi në vijimësi, që fillon me komentet mbi një numër të zgjedhur nenesh, që do të pasurohet rregullisht.
Mirëpresim dhe vlerësojmë komentet tuaja.