PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË   |   115/2016

Neni 106: Mbështetja e kandidatëve

1Prokurori i Përgjithshëm miraton modelin e deklaratës individuale për dhënien e mbështetjes kandidatëve për anëtarë të Këshillit.

2Një prokuror nuk mund të mbështesë më shumë se një kandidat për çdo vend vakant.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment