PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË   |   115/2016

Neni 109: Verifikimi i plotësimit të kushteve ligjore

1Brenda 7 ditëve nga dita kur mbyllet afati për dorëzimin e shprehjeve të interesit, nën përgjegjësinë e Prokurorit të Përgjithshëm, administrata e Prokurorisë së Përgjithshme verifikon plotësimin e kushteve nga kandidatët, sipas përcaktimeve të nenit 105, pikat 2 dhe 4, të këtij ligji, dhe shpall zyrtarisht kandidaturat në faqen zyrtare të Prokurorisë së Përgjithshme.

2Vendimi për përjashtimin e kandidatëve që nuk plotësojnë kushtet ligjore të parashikuara në nenin 105, pikat 2 dhe 4, të këtij ligji, merret nga komisioni i kualifikimit, i përbërë nga Prokurori i Përgjithshëm dhe dy prokurorë të tjerë të Prokurorisë së Përgjithshme, të zgjedhur me short nga radhët e atyre që nuk kandidojnë. Shorti për përzgjedhjen e anëtarëve të komisionit të kualifikimit organizohet nën përgjegjësinë e Prokurorit të Përgjithshëm.

3Kandidatët e përjashtuar njoftohen menjëherë, me shkrim, individualisht dhe në mënyrë të arsyetuar për shkaqet e përjashtimit.

4Në qoftë se nuk ka kandidatë për një ose më shumë nga nivelet e prokurorisë që duhet të përfaqësohen në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, sipas përcaktimeve të nenit 149, të Kushtetutës, dhe të këtij ligji, Prokurori i Përgjithshëm bën një thirrje të dytë jo më vonë se 3 ditë nga dita kur shpallen kandidaturat në faqen zyrtare të Prokurorisë së Përgjithshme. Në këtë rast afati për paraqitjen e shprehjeve të interesit është 15 ditë nga dita e shpalljes së thirrjes së dytë.

5Në qoftë se edhe pas thirrjes së dytë nuk paraqiten kandidatë nga shkallët e papërfaqësuara të prokurorisë, zgjedhja e tyre bëhet me short nga radhët e prokurorëve që kanë kandiduar për vendin vakant. Çdo kandidat që përmbush kriteret për t’u zgjedhur anëtar i Këshillit dhe kriteret për t’u ngritur në detyrë ose për t’u transferuar në shkallët e papërfaqësuara të prokurorisë, ka të drejtë të kandidojë për vendin vakant përkatës.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment