PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË   |   115/2016

Neni 121: Përbërja e Komisionit të Pavarur Ad Hoc për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve

1Komisioni i Pavarur Ad Hoc për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë përbëhet nga:

aAvokati i Popullit;

bKryetari i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi;

cdy avokatë, më i riu dhe më i vjetri në moshë ndër avokatët që plotësojnë kushtet për të qenë anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor, që nuk kandidojnë dhe që janë angazhuar gjatë 5 viteve të fundit në mësimdhënie në Shkollën e Magjistraturës ose në Shkollën e Avokatisë.

çnjë anëtar i rregullt i Akademisë së Shkencave nga shkencat shoqërore.

2Avokati i Popullit është kryetari i Komisionit të Pavarur Ad Hoc. Kryetari i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi është zëvendëskryetar i komisionit.

3Pjesëmarrja në mbledhjen e komisionit për verifikimin dhe vlerësimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të Këshillit të Lartë të prokurorisë është e detyrueshme. Anëtarët që mungojnë zëvendësohen nga anëtarët zëvendësues, të cilët zgjidhen sipas parashikimeve të nenit 123 të këtij ligji.

4Mbledhja e komisionit zhvillohet kur janë të pranishëm më shumë se gjysma e anëtarëve të tij.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment