PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË   |   115/2016

Neni 139: "Ankimet kundër vendimeve të përjashtimit "

1Ankimet kundër vendimeve të dekanatit ose të Këshillit Pedagogjik të Shkollës së Magjistraturës për përjashtimin e kandidatëve për shkelje të rënda procedurale bëhen përkatësisht pranë rektorit të IAL-it dhe Kryetarit të Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës jo më vonë se 5 ditë nga dita e njoftimit të vendimit.

2Rektori i IAL-it dhe Kryetari i Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës vendosin brenda 7 ditëve nga dita e dorëzimit të ankimit.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment