PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË   |   115/2016

Neni 14: Kuorumi

1Pjesëmarrja në Mbledhjen e Përgjithshme të gjyqtarëve për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Lartë Gjyqësor është e detyrueshme.

2Mbledhja e Përgjithshme e gjyqtarëve për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Lartë Gjyqësor zhvillohet kur janë të pranishëm më shumë se gjysma e numrit të përgjithshëm të gjyqtarëve.

3Numri i pjesëmarrësve në Mbledhjen e Përgjithshme shënohet në një listë emërore të nënshkruar nga të gjithë të pranishmit.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment