PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË   |   115/2016

Neni 15: Thirrja e Mbledhjes së Përgjithshme nga anëtarët

1Në qoftë së në përfundim të afatit të parashikuar në nenin 13, pika 1, të këtij ligji, nuk është thirrur ende Mbledhja e Përgjithshme për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, ajo mund të thirret menjëherë nga një e dhjeta e numrit të përgjithshëm të gjyqtarëve.

2Kërkesa e tyre për thirrjen e Mbledhjes së Përgjithshme dorëzohet në administratën e Gjykatës së Lartë.

3Me paraqitjen e kërkesës, Kancelari i Gjykatës së Lartë njofton menjëherë gjyqtarët, duke përcaktuar në njoftim datën, vendin dhe orën e mbledhjes. Njoftimi i dërgohet secilit gjyqtar në adresën elektronike zyrtare.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment