PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË   |   115/2016

Neni 145: Thirrja e mbledhjes së Asamblesë së Personelit Akademik nga Rektori i IAL

1Në qoftë se në përfundim të afatit të përmendur në nenin 140, pika 1, të këtij ligji, dekani i fakultetit të drejtësisë nuk ka thirrur mbledhjen e Asamblesë së Personelit Akademik për përzgjedhjen e kandidatit për anëtar të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, thirrja e mbledhjes bëhet nga rektori i IAL-it.

2Në këtë rast, thirrja e mbledhjes së Asamblesë së Personelit Akademik për përzgjedhjen e kandidatit bëhet përmes shpalljes në faqen zyrtare të IAL-it, si dhe i dërgohet secilit prej anëtarëve të personelit akademik në adresën elektronike.

3Mosthirrja e mbledhjes përbën shkelje disiplinore për dekanin e fakultetit të drejtësisë.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment