PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË   |   115/2016

Neni 161: Relatori

1Në të gjitha rastet kur mbledhja plenare ose komisionet e tij shqyrtojnë dhe miratojnë akte administrative individuale, në lidhje me statusin profesional të prokurorëve të veçantë ose të zyrtarëve të veçantë të administratës së prokurorisë, njëri nga anëtarët e komisionit shërben si relator.

2Secili nga anëtarët e komisionit, përfshirë edhe kryetarin e komisionit, mund të jetë relator. Relatori caktohet me short duke marrë parasysh ngarkesën dhe aftësitë e secilit anëtar, sipas procedurës dhe rregullave më të hollësishme të miratuara nga Këshilli. Kryetari i Këshillit nuk mund të jetë relator.

3Relatori kujdeset për zhvillimin e procedimit administrativ individual dhe sidomos për sa më poshtë:

ashqyrtimin e dokumentacionit të depozituar nga subjektet e procedurës administrative;

bpërgatitjen e projektaktit administrativ;

ckoordinimin me kryetarin e komisionit për përgatitjen e mbledhjes së komisionit;

çkoordinimin me Kryetarin e Këshillit për përgatitjen e mbledhjes plenare të Këshillit;

dnjoftimet për subjektet e procedimit administrativ.

4Në ushtrimin e përgjegjësive të tij relatori ndihmohet nga personeli administrativ i Këshillit të Lartë të Prokurorisë.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment