PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË   |   115/2016

Neni 176: Administrata e Këshillit

1Pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë funksionon administrata, e cila ndihmon në realizimin e misionit dhe të funksioneve të Këshillit.

2Administrata e Këshillit drejtohet nga Kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe raporton rregullisht tek ai.

3Anëtarët e personelit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë kanë statusin e nëpunësit civil, sipas përcaktimeve të ligjit “Për nëpunësin civil”, ose janë prokurorë të komanduar pranë Këshillit, sipas parashikimeve të ligjit “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.

4Ligji “Për nëpunësin civil” zbatohet mbi personelin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, përveç rasteve kur parashikohet ndryshe në këtë ligj.

5Nëpunësit civilë mund të ftohen të marrin pjesë në mbledhjet e Këshillit ose të komisioneve, si dhe të kërkojnë fjalën pa të drejtë vote.

6Këshilli i Lartë i Prokurorisë punëson punonjës administrativë në bazë të rregullave të parashikuara në Kodin e Punës.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment