PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË   |   115/2016

Neni 180: Planifikimi strategjik

1Këshilli i Lartë i Prokurorisë, në bashkëpunim me Ministrin e Drejtësisë, harton, miraton dhe zbaton një plan strategjik për sistemin e prokurorisë, në përputhje me objektivat e këtij ligji dhe në koordinim me strategjinë e sektorit të drejtësisë.

2Plani strategjik, në përputhje kohore me strategjinë e sektorit të ministrisë, duhet:

atë përcaktojë misionin dhe vlerat kryesore të prokurorisë;

btë analizojë profilin e sistemit të prokurorisë;

ctë caktojë çështje strategjike;

çtë përcaktojë prioritete;

d të përcaktojë monitorimin, kuadrin vlerësues dhe raportues për strategjinë.

3Plani strategjik duhet të shoqërohet me planin e veprimit, përfshirë objektivat operacionalë, veprimtaritë, ndikimin financiar dhe ndikime të tjera, si dhe treguesit e arritjeve.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment