PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË   |   115/2016

Neni 188: Buxheti vjetor i K√ęshillit

1Këshilli i Lartë i Prokurorisë dhe sistemi i prokurorisë financohen nga Buxheti i Shtetit dhe burime të tjera të ligjshme.

2Buxheti vjetor i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, është pjesë e Buxhetit të Shtetit dhe ndjek të gjitha procedurat e hartimit dhe zbatimit të tij, të parashikuara në legjislacionin përkatës.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment