PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË   |   115/2016

Neni 195: Zbatimi i ligjeve të tjera

Në ushtrimin e funksioneve të tij, Inspektori i Lartë i Drejtësisë udhëhiqet nga parimet dhe ndjek procedurat e parashikuara në ligjin për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment