PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË   |   115/2016

Neni 198: Inspektori i Lartë i Drejtësisë

1Inspektori i Lartë i Drejtësisë është drejtuesi i Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. Ai ka pagën dhe përfitimet e gjyqtarit të Gjykatës së Lartë.

2Inspektori i Lartë i Drejtësisë ushtron funksionet sipas dispozitave të legjislacionit në fuqi.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment