PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË   |   115/2016

Neni 210: Statusi i inspektorëve

1Inspektorët magjistratë të Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë përfitojnë pagën dhe përfitimet e gjyqtarit të gjykatës së apelit.

2Inspektorët jomagjistratë të Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë gëzojnë statusin e nëpunësve civilë të kategorisë së lartë drejtuese.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment