PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË   |   115/2016

Neni 220: Përbërja, mandati i anëtarëve dhe zëvendësimi

1Këshilli i Emërimeve në Drejtësi përbëhet nga 9 anëtarë si më poshtë:

ady gjyqtarë të Gjykatës Kushtetuese;

bnjë gjyqtar i Gjykatës së Lartë;

cnjë prokuror nga Prokuroria e Përgjithshme;

çdy gjyqtarë nga gjykatat e apelit;

ddy prokurorë nga zyrat e prokurorisë pranë gjykatave të apelit;

dhnjë gjyqtar nga gjykatat administrative.

2Anëtarët e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi qëndrojnë në detyrë për 1 vit nga data 1 janar e çdo viti kalendarik.

3Në rast pamundësie ose të konfliktit të interesit, anëtarët zëvendësohen nga anëtarët zëvendësues.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment