PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË   |   115/2016

Neni 231: Regjistri zyrtar i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi

1Kryetari i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi sigurohet që Këshilli të ketë në çdo kohë një regjistër zyrtar, në të cilin regjistrohen së paku informacionet e mëposhtme:

aemrat e kandidatëve dhe institucionet ku ata propozohet të emërohen;

binstitucionet propozuese;

cdokumentacioni i depozituar prej kandidatëve dhe/ose prej institucioneve propozuese;

çdokumentacioni i ardhur nga institucionet shtetërore që bëjnë verifikimin e pasurisë dhe të rekordeve penale e disiplinore të kandidatëve, si dhe letërkëmbimi zyrtar mes tyre dhe Këshillit;

daktet përfundimtare të Këshillit për verifikimin, vlerësimin dhe renditjen e kandidatëve;

dhletërkëmbimi zyrtar mes Këshillit dhe Kuvendit ose Presidentit të Republikës.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment