PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË   |   115/2016

Neni 246: Organet drejtuese

1Organet drejtuese të Shkollës së Magjistraturës janë:

aKëshilli Drejtues;

bDrejtori i Shkollës;

cKëshilli Pedagogjik;

çKomisioni Disiplinor.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment