PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË   |   115/2016

Neni 267: "Bursa e shkollimit të kandidatëve për magjistratë "

Kandidatët, gjatë periudhës së ndjekjes së programit të formimit fillestar, marrin një bursë shkollimi. Skema e përllogaritjes së kësaj burse, si dhe të drejtat dhe detyrimet që lidhen me marrjen e tij parashikohen në ligjin “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment