PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË   |   115/2016

Neni 274: "Konkurrimi, formimi fillestar dhe vazhdues i këshilltarëve ligjorë të gjykatave dhe prokurorive "

Konkurruesit për kandidatë për këshilltarë ligjorë të gjykatave dhe prokurorive, që parashikojnë kushtet e parashikuara në ligj, i nënshtrohen të njëjtit konkurrim si konkurruesit për gjyqtarë dhe prokurorë.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment