PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË   |   115/2016

Neni 275: Administrata e Shkollës së Magjistraturës

1Pranë Shkollës së Magjistraturës vepron administrata, e cila ndihmon në realizimin e misionit dhe funksioneve të shkollës.

2Administrata e Shkollës së Magjistraturës drejtohet nga kancelari, i cili përgjigjet para Drejtorit të Shkollës.

3Personeli administrativ i Shkollës së Magjistraturës ka statusin e nëpunësit civil, në bazë të dispozitave të ligjit “Për nëpunësin civil”.

4Shkolla e Magjistraturës punëson punonjës administrativë, sipas rregullave të Kodit të Punës.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment