PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË   |   115/2016

Neni 280: Krijimi i Këshillit të Lartë të Prokurorisë

1Këshilli i Lartë i Prokurorisë krijohet në ditën kur anëtari i fundit i tij zgjidhet nga autoritetet kompetente. Anëtari jomagjistrat më i vjetër në moshë, i zgjedhur nga Kuvendi, përgatit dhe thërret mbledhjen e parë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë jo më vonë se 3 ditë pas datës së zgjedhjes së të gjithë anëtarëve.

2Kryetari dhe Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë zgjidhen në mbledhjen e parë. Pas zgjedhjes së tyre, Kryetari kryeson mbledhjen. Në mbledhjen e parë Këshilli i Lartë i Prokurorisë miraton një vendim deklarues, i cili përmban datën e krijimit të Këshillit.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment