PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË   |   115/2016

Neni 281: "Ngritja e strukturave administrative dhe organizative të Këshillit të Lartë të Prokurorisë "

1Marrëdhëniet e punës të nëpunësve civilë dhe punonjësve të tjerë të Prokurorisë së Përgjithshme dhe prokurorive të tjera rregullohen sipas parashikimeve kalimtare të ligjit “Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”.

2Këshilli i Lartë i Prokurorisë miraton rregulla më të detajuara për kritere të tjera që lidhen me specifikat e pozicionit të nëpunësve civilë, si dhe për procedurat, me qëllim zbatimin e unifikuar të standardeve, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

3Derisa sistemi elektronik i menaxhimit të çështjeve të jetë plotësisht funksional, Këshilli i Lartë i Prokurorisë mundëson menaxhimin e çështjeve gjyqësore me mjete të tjera.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment