PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË   |   115/2016

Neni 37: Thirrja për paraqitjen e shprehjes së interesit

1. Jo më vonë se 4 muaj para datës së mbarimit të mandatit të anëtarëve pedagogë të Këshillit të Lartë Gjyqësor në detyrë, Sekretari i Përgjithshëm i Kuvendit shpall vendet vakante në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në çdo mënyrë tjetër të përshtatshme.

2. Jo më vonë se 7 ditë nga shpallja e vendeve vakante, rektori i institucionit të arsimit të lartë që ka fakultet drejtësie dhe Drejtori i Shkollës së Magjistraturës shpallin thirrjet për paraqitjen e shprehjeve të interesit nga anëtarët e personelit akademik dhe nga pedagogët e Shkollës së Magjistraturës që plotësojnë kriteret e parashikuara në nenin 36, pika 2, të këtij ligji.

3. Thirrja shpallet në faqen zyrtare të IAL-it, të fakulteteve të drejtësisë, të Shkollës së Magjistraturës dhe i dërgohet secilit prej anëtarëve të personelit akademik dhe secilit prej pedagogëve të Shkollës së Magjistraturës në adresën elektronike.

4. Thirrja për paraqitjen e shprehjes së interesit përmban afatin, brenda të cilit duhet të dorëzohet shprehja e interesit, adresën postare dhe elektronike ku duhet të dorëzohet shprehja e interesit dhe dokumentet që duhet të shoqërojnë atë.

5. Mosshpallja e thirrjes në afatin ligjor përbën shkelje disiplinore për rektorin e IAL-it dhe Drejtorin e Shkollës së Magjistraturës.

Përmbajtja

   1. Neni 37 është norma që parashikon procedurën e shpalljes së vendeve vakante dhe shpalljes së thirrjes për paraqitjen e interesit nga kandidatët për anëtar të KLGJ. Qëllimi i kësaj norme është të institucionalizojë detyrimin e organit për të shpallur së pari vakancën dhe në vijim detyrimi për paraqitjen e interesit, duke parashikuar afatet dhe organet që realizojnë këto procese. Gjithashtu, kjo normë synon të garantojë transparencën dhe publicitetin, si parime të rëndësishme të procesit të konkurrimit.
   1. Norma parashikon detyrime konkrete për strukturat përgjegjëse duke parashikuar gjithashtu dhe pasojat që vijnë nga mosrespektimi i këtyre afateve dhe detyrimeve ligjore. Kjo normë është e lidhur me nenin 38, e cila parashikon mekanizmin e zhbllokimit në rast të mosveprimit të organeve kompetente për të shpallur thirrjen për paraqitjen e interesit. Norma ka si objekt si vendosjen e afateve të përcaktuara për shpalljen e vakancës para kohës së krijimit të saj ashtu edhe shpalljen e thirrjes së interesit në afate të përcaktuara për Institucionet e Arsimit të Lartë (ILA) dhe Shkollën e Magjistraturës (SHM) për të bërë publike këtë thirrje.

    

   1. Kjo normë është një normë materiale dhe procedurale. Teknika e ndjekur nga ligjvënësi është ajo e parashikimit në mënyrë shteruese të afateve për Sekretarin e Përgjithshëm të Kuvendit për të shpallur vakancën si dhe për IAL dhe SHM për të shpallur thirrjen për shprehjen e interesit. Nga njëra anë ligjvënësi parashikon norma procedurale, por nga ana tjetër norma ka element materialë duke parashikuar dhe përmbajtjen e kësaj thirrje dhe mënyrën e njoftimit të subjekteve që të shprehin interesin. Nga pikëpamja e teknikës legjislative, kjo normë ka karakter normativ pasi parashikon pasojat që ka për Rektorin e IAL dhe për Drejtorin e SHM në rast të mosveprimit, pra të mospublikimit të thirrjes për shprehjen e interesit.
   1. Pika 1 e normës parashikon vënien në lëvizje të procesit të përzgjedhjes së kandidatëve për anëtar të KLGJ më qëllim plotësimin e vakancës, duke parashikuar nga njëra anë organin, Sekretarin e Përgjithshëm të Kuvendit, i cili 4 muaj para krijimit të vakancës duhet të shpallë vakancën. Ky detyrim i Sekretarit të Përgjithshëm derivon drejtpërdrejtë nga Kushtetuta[1].

    

   1. Kjo pikë nga njëra anë parashikon detyrimin për të bërë shpalljen në afat po ashtu dhe mënyrën se si ky organ duhet ta bëjë publik njoftimin, jo vetëm nëpërmjet publikimit në faqen e internetit por dhe me çdo mjet tjetër të përshtatshëm.

    

   1. Norma ka parashikuar detyrimin e sekretarit të përgjithshëm të shpallë vendet vakante 4 muaj para krijimit të vakancës. Megjithatë, e drejta e Sekretarit të Përgjithshëm për të bërë shpalljen nuk kufizohet këtu. Me qëllim realizimin e procesit të përzgjedhjes në përputhje me dispozitat ligjore, Sekretari i Përgjithshëm ka diskrecionin që të bëjë rishpallje të vendeve vakante dhe në rast se ai njoftohet nga IAL apo SHM se nuk është plotësuar numri minimal i kandidatëve, me qëllim që Mbledhja e Përgjithshme të ushtrojë kompetencat e saj. Pavarësisht se rishpallja nuk parashikohet në ligj, në këtë rast kemi të bëjmë me ushtrim të pushtetit diskrecional nga ana e Sekretarit të Përgjithshëm.

    

   1. Në çdo kohë gjatë procedurës së verifikimit të kryer nga Dekani ose procesit të votimit të Asamblesë së Personelit Akademik, kur një nga këto institucione kupton që ka një numër të pamjaftueshëm të kandidatëve, ata njoftojnë Sekretarin e Përgjithshëm që rihap thirrjen për aplikime. Nëse Asambleja e Personelit Akademik e Fakultetit të Drejtësisë i dërgon Sekretarit të Përgjithshëm listën e kandidatëve, që rezulton se përmban një numër të pamjaftueshëm të kandidatëve, kjo e fundit përsëri bën menjëherë thirrjen për aplikime. Në këtë rast, procedura e përzgjedhjes duhet të rifillojë nga fillimi, dhe thirrja mund të përcaktojë që aplikimet që janë paraqitur nuk duhet që të përsëriten.

    

   1. Ushtrimi i pushtetit diskrecional nga ana e Sekretarit të Përgjithshëm duhet të bëhet në përputhje me kërkesat e parashikuara në nenin 11 të KPA, pasi organeve administrative u njihet e drejta që gjatë veprimtarisë së tyre të përditshme dhe në morinë e shumtë të problemeve që ato shqyrtojnë, të kenë mundësi brenda qëllimit të ligjit (pavarësisht se ligji mund të mos shprehet në mënyrë konkrete), të zgjidhin çështje të ndryshme dhe të nxjerrin akte të natyrës diskrecionale, pa tejkaluar kufijtë e ligjit dhe pa shmangur qëndrimet e konsoliduara të praktikës[2].

    

   1. Pikat 2, 3 dhe 4 të normës parashikojnë detyrimin për Rektorin e IAL dhe Drejtorin e SHM që brënda afatit 7 ditor nga shpallja e vendit vakant të shpallin thirrjen për paraqitjen e shprehjes së interesit, duke përcaktuar elementët bazë të përmbajtjes së njoftimit dhe garantimin e marrjes dijeni individualisht për secilin prej anëtarëve të trupave të IAL-ve apo SHM, nëpërmjet dërgimit individualisht në adresën elektronike.

    

   1. Kjo normë do të ishte e paplotë nëse nuk do të kishte një masë në rast të mosveprimit të organeve kompetente. Parashikimi i mosveprimit si një masë disiplinore, nga njëra anë bën të mundur respektimin e detyrimeve dhe nga ana tjetër përbën detyrim për organet që shqyrtojnë masat disiplinore, të tyre të fillojnë procedurën disiplinore.

    

   [1]Neni 147 “Sekretar i Përgjithshëm i Kuvendit .......shpall vendet vakante, sipas ligjit”.

   [2] Shih Sokol Sadushi “E drejta Administrative procedurale. Një analizë mbi Kodin e Procedurave Administrative” Botimet TOENA, Tiranë 2017, faqe 377

   1. Analiza e sistemit të Drejtësisë konstatoi ndër të tjera cilësinë e dobët të anëtarësisë së KLD-së si rezultat i mangësive të procedurave dhe kritereve për përzgjedhjen e anëtarëve të KLD-së. Në Dokumentin e Strategjisë së Reformës në Drejtësi, u përcaktua objektivi 3, Mirëqeverisja e gjyqësorit në funksion të pavarësisë, përgjegjshmërisë, efiçencës dhe transparencës së tij. Si rrjedhojë, u vendos që të parashikohej një formulë për emërimin e anëtarëve jogjyqtarë të KLD-së që zvogëlon diskrecionin e Kuvendit, duke përfshirë në procesin e përzgjedhjes së kandidatëve propozime nga avokatia, akademia, shoqëria civile, Shkolla e Magjistraturës etj., dhe shqyrtimin kandidaturave dhe renditjen e tyre nga një komitet këshillimor Ad Hoc.

    

   1. Relacioni shpjegues i projektligjit[1] për organet e qeverisjes konstatoi se projektligji parashikon një sërë garancish që mundësojnë gjithpërfshirje të gjyqtarëve të tre niveleve dhe një proces nominimi dhe përzgjedhje sa më transparente ku:

    

   a) Shprehja e interesit për të kandiduar për anëtarë të KLGJ-së është publike për të gjithë anëtarët gjyqtarë dhe jogjyqtarë;

   b) Verifikimi dhe shpallja e kandidaturave është transparente dhe gjetjet janë publike;

   c) Parashikohet e drejta e ankimit ndaj vendimeve për përjashtimin e kandidaturave, si dhe procedurën e votimit të anëtarëve në Gjykatën Administrative;

   d) Kriteret që duhet të përmbushin kandidatët janë të përcaktuara në ligj;

   e) Integriteti i figurës dhe profesionalizmi janë kritere të përcaktuara qartë.

    

   1. Si përfundim, referuar këtij rregullimi si dhe neneve të tjera që lidhen me procedurën e përzgjedhjes së anëtarëve të KLGJ, mund të thuhet se ligji garanton standardet e kërkuara për një transparencë dhe gjithpërfshirje.

    

   [1] Shih https://www.parlament.al/wp-content/uploads/2016/07/290616Relacion-Qeverisja-e-gjyqesorit.pdf , faqe 10, vizituar për herë të fundit në datë 12.05.2017

  • Asnjë koment
 • Sa i takon të drejtës ndërkombëtare (të detyrueshme) relevante për procesin e përzgjedhjes paraprake të kandidatëve laikë për anëtarë të organeve të vetëqeverisjes së pushtetit gjyqësor SHIH KOMENTET MBI NENIN 19, PARAGRAFËT 26, 27 DHE 28.

 • Materialet legjislative kryesore relevante për nenin 36 janë raporti që shoqëron projektligjin për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë[1] dhe procesverbalet e mbledhjeve të Komisionit të Posaçëm Parlamentar, të datave 14, 19 dhe 20 shtator 2016, në të cilat u shqyrtua projektligji në fjalë.[2] PËR MË SHUMË INFORMACION NË LIDHJE ME MATERIALET LEGJISLATIVE SHIH KOMENTET MBI NENIN 19, PARAGRAFËT 33 – 36.

   

  Relacioni për Ligjin Nr. 115/2016,  http://www.reformanedrejtesi.al/analiza-e-sistemit-te-drejtesise-ne-shqiperi-2015  faqe 12 vizituar për herë të fundit në datë 12.05.2017

  Draft-ligji nga Komisioni i Posaçëm  për Reformën në Drejtësi, dhe faqja 17 e në vazhdim i procesverbalit të datës 24.06.2016 të Komisionit të Posaçëm, http://www. reformanedrejtesi.al/sites/default/files/procesverbal_date_24.06.2016_0.pdf , e vizituar për herë të fundit 21.4.2017.

   

  [1] Shih http://www.reformanedrejtesi.al/sites/default/files/290616relacion-qeverisja-e-gjyqesorit.pdf

  [2] Shih http://reforma ne drejtesi.al/procesverbale.

 • Neni 147 i Kushtetutës

 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Sokol Sadushi “E drejta Administrative procedurale. Një analizë mbi Kodin e Procedurave Administrative”.

  Arta Vorpsi, Procesi i rregullt ligjor në praktikën e Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë (botimi I, Botimet Maluka, 2011;

 • Neni 8 Ligjit Nr. 8811/2001 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë (KLD)’’

Alma Faskaj (Vokopola)
Marsida Xhaferllari, Arta Vorpsi, Gent Ibrahimi, Alma Faskaj (Vokopola)