PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË   |   115/2016

Neni 51: Numërimi i votave dhe shpallja e rezultatit

1. Në përfundim të procesit të votimit, anëtarët e komisionit të votimit hapin kutinë në prani të të gjithë pjesëmarrësve në mbledhje. Njëri nga anëtarët e komisionit të votimit lexon me zë të lartë rezultatin e secilës fletë votimi dhe rezultatin e votimit.

2. Votat që gjykohen të pavlefshme rivlerësohen nga komisioni i votimit në fund të procesit të numërimit. Në rast mosmarrëveshjeje mes anëtarëve të komisionit të votimit për vlefshmërinë e votave, vendimet merren në fund të procesit të rivlerësimit me shumicën e votave. Votat që gjykohen të vlefshme në fund të procesit të rivlerësimit u shtohen kandidatëve përkatës.

3. Vota të pavlefshme janë fletët e votimit kur:

a. fleta e votimit nuk ka të njëjtat elemente të miratuara nga komisioni i votimit;

b. në fletën e votimit janë bërë shënime në favor ose në disfavor të kandidatëve;

c. është votuar për më shumë se një nga kandidatët;

ç. nuk është votuar për asnjë nga kandidatët;

d. nuk është e qartë se për cilin kandidat është votuar;

dh. është votuar për një person që nuk është regjistruar si kandidat në fletën e votimit.

4. Në përfundim të procesit të votimit dhe numërimit të votave, anëtarët e komisionit të votimit hartojnë një procesverbal, i cili tregon numrin e votave të hedhura, numrin e votave të pavlefshme, në qoftë se ka të tilla, numrin e votave për secilën kategori kandidatësh, numrin e votave për çdo kandidat dhe emrat e kandidatëve të përzgjedhur. Rastet e mosmarrëveshjeve për vlefshmërinë e votave dhe mënyra e zgjidhjes së tyre shënohen në procesverbal. Në procesverbal shënohet edhe numri i fletëve të votimit që janë zëvendësuar për shkak të dëmtimit.

5. Quhen të përzgjedhur 7 kandidatët nga IAL-et publike ose Shkolla e Magjistraturës dhe 3 kandidatët nga IAL-et jopublike që kanë marrë numrin më të madh të votave. Në qoftë se dy ose më shumë kandidatë kanë marrë të njëjtin numër votash, fituesi përcaktohet me short midis tyre. Në qoftë se nuk ka kandidatë të mjaftueshëm nga IAL-et jopublike për të plotësuar kuotat e parashikuara në këtë pikë, vendet e mbetura bosh plotësohen nga kandidatët e IAL-ve publike.

6. Vendimi për shpalljen e kandidaturave shpallet në faqen zyrtare të Kuvendit.

7. Procesverbali origjinal, që tregon numrin e pjesëmarrësve në mbledhjen e posaçme të rektorëve dhe dekanëve dhe rezultatin e numërimit të votave, i nënshkruar nga të gjithë anëtarët e komisionit të votimit, i përcillet zyrtarisht Kuvendit.

8. Krahas listës me emrat e kandidatëve të përzgjedhur, mbledhja e posaçme harton një raport të vlerësimit të shkallës së përmbushjes së kritereve etike e profesionale të kandidatëve. Vlerësimi i kritereve etike dhe profesionale të kandidatëve bëhet duke zbatuar, për aq sa është e mundur dhe me ndryshimet e nevojshme, kërkesat e nenit 34 të këtij ligji.

Përmbajtja

   1. Neni 51 duke parashikuar rregulla të posaçme lidhur me numërimin e votave të mbledhjes së posaçme dhe shpalljen e rezultatit të votimit, ka për qëllim të garantojë një proces votimi të drejtë dhe të bazuar në fshehtësinë e votës së secilit prej anëtarëve të mbledhjes së posaçme.
   1. Norma rregullon aspekte të rëndësishme të procesit të votimit, duke filluar nga çështje që lidhen me infrastrukturën, procesin e hapjes së kutive të votimit në prani të të gjithë anëtarëve, elementët që e bëjnë të pavlefshme një fletë votimi, numrin e kandidatëve që konsiderohen si të përzgjedhur si dhe elementë të dokumentacionit të rëndësishëm që pasqyron në mënyrë të plotë procesin e votimit.
   1. Në analizë të përmbajtjes së kësaj norme dhe të normave të tjera të këtij nënseksioni, konstatojmë se mbledhja e posaçme është kompetente për të bërë vlerësimin paraprak të kritereve etike dhe profesionale dhe jo të kritereve ligjore dhe kushtetuese. Këto të fundit janë pjesë e vlerësimit të dy hallkave të tjera, fillimisht të Dekanatit/Këshillit Pedagogjik dhe më pas të Asamblesë së Personelit Akademik/Këshillit pedagogjik.

    

   1. Neni 48 paragrafi 3 i Ligjit për Organet e Qeverisjes parashikon që zgjedhja e kandidatëve për anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor është pika e vetme në rendin e ditës së mbledhjes së posaçme. Mbledhja e posaçme ka për qëllim të zhvillojë seanca dëgjimore për kandidatët për të arritur në një vlerësim sa më objektiv të performancës së tyre profesionale dhe etike, si elementë të domosdoshëm në kryerjen e detyrave të anëtarit të Këshillit. Në përfundim, votohet lidhur me vlerësimin dhe kandidatët renditen sipas pikëve. Asnjë kandidat nuk “përjashtohet” përpara votimit. I ashtuquajturi “përjashtim” është rezultat i vlerësimit dhe renditjes që bëhet bazuar në kriteret e nenit 34 të ligjit për Organet e Qeverisjes. Sa më sipër momenti i vlerësimit nga mbledhja e posaçme të përmbushjes së kritereve etike dhe profesionale të kandidatëve garantohet nëpërmjet votimit përfundimtar.

    

   1. Me qëllim që të unifikohet mënyra dhe metodologjia e specifikimit të kritereve për vlerësimin profesional dhe etik, si dhe për të pasur të njëjtat standarde të vlerësimit të kandidatëve, sidomos kur bëhet fjalë për kriteret e specifikuara në paragrafët 2 dhe 3 të nenit 34 të këtij ligji, mbledhja e posaçme duhet të përgatisë dhe të miratojë rregullat për vlerësimin me pikë të kritereve dhe renditjen e secilit prej kandidatëve bazuar në to. Këto rregulla, në të gjitha rastet duhet të miratohen paraprakisht dhe duhet të bëhen transparente. Pavarësisht nga sa më sipër, anëtarët e mbledhjes së posaçme kanë diskrecion në vlerësimin e tyre.
   1. Analiza e sistemit të Drejtësisë konstatoi ndër të tjera cilësinë e dobët të anëtarësisë së KLD-së si rezultat i mangësive të procedurave dhe kritereve për përzgjedhjen e anëtarëve të KLD-së. Në Dokumentin e Strategjisë së Reformës në Drejtësi, u përcaktua objektivi 3, Mirëqeverisja e gjyqësorit në funksion të pavarësisë, përgjegjshmërisë, efiçencës dhe transparencës së tij. Si rrjedhojë, u vendos që të parashikohej një formulë për emërimin e anëtarëve jogjyqtarë të KLD-së që zvogëlon diskrecionin e Kuvendit, duke përfshirë në procesin e përzgjedhjes së kandidatëve propozime nga avokatia, akademia, shoqëria civile, Shkolla e Magjistraturës etj., dhe shqyrtimin kandidaturave dhe renditjen e tyre nga një komitet këshillimor Ad Hoc.

    

   1. Relacioni shpjegues i projektligjit për organet e qeverisjes konstatoi se projektligji parashikon një sërë garancish që mundësojnë gjithpërfshirje të gjyqtarëve të tre niveleve dhe një proces nominimi dhe përzgjedhje sa më transparente ku: 
   1. Shprehja e interesit për të kandiduar për anëtarë të KLGJ-së është publike për të gjithë anëtarët gjyqtarë dhe jogjyqtarë;
   2. Verifikimi dhe shpallja e kandidaturave është transparente dhe gjetjet janë publike;
   3. Parashikohet e drejta e ankimit ndaj vendimeve për përjashtimin e kandidaturave, si dhe procedurën e votimit të anëtarëve në Gjykatën Administrative;
   4. Kriteret që duhet të përmbushin kandidatët janë të përcaktuara në ligj;
   5. Integriteti i figurës dhe profesionalizmi janë kritere të përcaktuara qartë.

    

   1. Si përfundim, referuar këtij rregullimi si dhe neneve të tjera që lidhen me procedurën e përzgjedhjes së anëtarëve të KLGJ-së, mund të thuhet se ligji garanton standardet e kërkuara për një proces transparent dhe gjithpërfshirës.
  • Asnjë koment
  1. Për sa i takon të drejtës ndërkombëtare (të detyrueshme) relevante për procesin e përzgjedhjes paraprake të kandidatëve laikë për anëtarë të organeve të vetëqeverisjes së pushtetit gjyqësor SHIH KOMENTET MBI NENIN 19, PARAGRAFËT 26, 27 DHE 28.
 • 10. Materialet legjislative kryesore relevante për nenin 52 janë raporti që shoqëron projektligjin për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë[1] dhe procesverbalet e mbledhjeve të Komisionit të Posaçëm Parlamentar të datave 14, 19 dhe 20 shtator 2016, në të cilat u shqyrtua projektligji në fjalë.[2] PËR MË SHUMË INFORMACION NË LIDHJE ME MATERIALET LEGJISLATIVE SHIH KOMENTET MBI NENIN 19, PARAGRAFËT 33 – 36.

   

  [1] Shih http://www.reformanedrejtesi.al/sites/default/files/290616relacion-qeverisja-e-gjyqesorit.pdf

  [2] Shih http://reforma ne drejtesi.al/procesverbale.

  • Neni 147 i Kushtetutës
 • Asnjë koment
  1. Vendim nr. 41, datë 16.5.2017 i Gjykatës Kushtetuese, me kërkesë të 1/5 së deputetëve për kushtetutshmërinë e ligjit për organet e qeverisjes. Objekt i ankimit, midis të tjerave, ishte tërësia e neneve dhe seksioneve të Ligjit që rregullojnë procedurën e përzgjedhjes paraprake të anëtarëve jo magjistratë të KLGJ-së jashtë Kuvendit. Ankimi për këtë pikë nuk u pranua nga Gjykata Kushtetuese.
  1. Materiale relevante në lidhje me nevojën për ristrukturimin e organeve qeverisëse si dhe zgjidhjet e propozuara janë Dokumenti Analitik dhe Dokumenti Strategjik i Reformës në Sistemin e Drejtësisë, të miratuara nga Komisioni i Posaçëm Parlamentar.[1] Shpjegimet më të plota në lidhje me zgjidhjet konkrete të materializuara në ligj gjenden në materialet legjislative të sipërcituara, dhe sidomos në Raportin e relatores së ligjit për amendamentet e paraqitura në sesionin plenar.

   

  [1] Shih http://reformanedrejtesi.al/dokumenti-analitik dhe http://reformanedrejtesi.al/dokumenti-strategjik-dhe-plani-i-veprimit vizituar për herë të fundit në datë 31.07.2017

 • Ligji Nr. 8811, datë 17.5.2001 (ndryshuar me ligjin nr. 9448, datë 5.12.2005) “Për Organizimin dhe Funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”.

Alma Faskaj (Vokopola)
Marsida Xhaferllari, Arta Vorpsi, Gent Ibrahimi, Alma Faskaj (Vokopola)