PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË   |   115/2016

Neni 8: Mbështetja e kandidatëve

1Kryetari i Gjykatës së Lartë miraton modelin e deklaratës individuale për dhënien e mbështetjes kandidatëve për anëtarë të Këshillit.

2Një gjyqtar nuk mund të mbështesë më shumë se një kandidat për çdo vend vakant.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment