PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË   |   115/2016

Neni 86: Zhvillimi i karrierës dhe disiplina

1Në zbatim të ligjit “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Këshilli i Lartë Gjyqësor është përgjegjës për çështjet e mëposhtme në lidhje me të gjithë gjyqtarët, përveç gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese:

aemërimin;

bcaktimin në pozicion;

ctranferimin;

çngritjen në detyrë;

dkomandimin dhe riemërimin;

dhvlerësimin e veprimtarisë etike dhe profesionale;

evendosjen e masave disiplinore dhe pezullimin;

ëçdo detyrë tjetër e caktuar me ligj.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment