PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË   |   115/2016

Neni 85: "Rekrutimi, emërimi i gjyqtarëve dhe propozimi i kandidatëve për gjyqtarë të Gjykatës së Lartë "

1Këshilli Lartë Gjyqësor bashkëpunon me Shkollën e Magjistraturës për rekrutimin e kandidatëve për gjyqtarë në pajtim me këtë ligj dhe ligjin “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, dhe emëron gjyqtarët pas diplomimit në Shkollën e Magjistraturës.

2Këshilli i propozon Presidentit të Republikës kandidatët për gjyqtarë të Gjykatës së Lartë, në përputhje me Kushtetutën dhe ligjin “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.

3Kriteret për përzgjedhjen e kandidatëve për anëtar të Gjykatës së Lartë përcaktohen në ligjin “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment