"PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË "   |   96/2016

Neni 114: Largimi nga detyra e kryetarit

Këshilli mund të vendosë masën disiplinore plotësuese të largimit të magjistratit nga detyra e kryetarit dhe caktimin e tij si magjistrat, në rastet e shkeljeve të kryetarit, të cilat nuk justifikojnë vazhdimësinë e tij në funksione drejtuese, sipas parashikimeve të nenit 112, pika 2, shkronja “a”, të këtij ligji.

Përmbajtja

  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
  • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment
 • Asnjë koment